ارسال همزمان پیام ها به کانال ها در پیام رسان بله،گپ،ایتا،تلگرام به صورت همزمان و مدیریت پیام ها

https://pishkar24.ir